Europeon Bobath Tutors Association
קורס התפתחות טיפוסית חריגה
באסף הרופא ינואר 2020
תחזית קורסים עתידיים
ימי עיון ולמידה
התרשמויות מקורסים וסדנאות
בארץ
התרשמויות מסדנאות וכנסים
בחו"ל

 


חדשות ועידכוניםהסמכה מהארגון האירופאי


ימי עיון ולמידה


 

 
מזכיר העמותה: אלכס רבינו ebtaisrael@gmail.com   054-4591161 
אתר העמותה
www.bobath-ndt.co.il

 

 העמותה הישראלית של המדריכות לגישת בובט בישראל      אלכס רבינו, מזכיר העמותה   טלפון: 04-8243890       נייד: 054-4591161    ebtaisrael@gmail.com   מפת אתר